انجمن های علمی

ایجاد شده در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۳:۲۵ قبل از ظهر

1. انجمن علمي دانشجويي مامايي
2. انجمن علمي دانشجويي پزشكي
3. انجمن علمي دانشجويي علوم تغديه
4. انجمن علمي دانشجويي بین رشته ای سلامت الكترونيك
5. انجمن علمي دانشجويي هوشبري
6. انجمن علمي دانشجويي راديولوژي
7. انجمن علمي دانشجويي اتاق عمل
8. انجمن علمي دانشجويي علوم آزمايشگاهي
9. انجمن علمي دانشجويي پرستاري
10. انجمن علمي دانشجويي فوريت پزشكي
11. انجمن علمي دانشجويي  مهندسي بهداشت محيط
12. انجمن علمي دانشجويي هندسي  بهداشت حرفه اي و ايمني كار
13. انجمن علمي دانشجويي بهداشت عمومي

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس