معرفی کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۲:۱۹ بعد از ظهر

نام و نام خانوادگی: زهره خدادادی
سمت: کارشناس مشاوره و سلامت روان - مشاور خوابگاه فجر
تحصیلات:کارشناسی ارشد روانسنجی
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس: 05157225080 داخلی 189

نام و نام خانوادگی: الناز مطیع نوقابی
سمت:کارشناس مشاوره و سلامت روان - مشاور خوابگاه فجر
تحصیلات: کارشناسی روانشناسی
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس:05157225080 داخلی 189

نام و نام خانوادگی: محمد قامتی
سمت: مشاور اداره مشاوره و سلامت روان
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس: 05157225080 داخلی 189
نام و نام خانوادگی:دکتر فرناز شریفی
سمت:روانپزشک
تحصیلات: متخصص روانپزشکی
آدرس:خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس:05157225080 داخلی 189

نام و نام خانوادگی: حسن علی محمدی
سمت: مشاور خوابگاه ناصری
تحصیلات: دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - خیابان شوریده 7 - خوابگاه ناصری
شماره تماس: 05157251044

نام و نام خانوادگی: محمد مومنی
سمت: مشاور خوابگاه ناصری
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
آدرس:خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس: 05157251044

نام و نام خانوادگی: محبوبه نجاتیان
سمت: مشاور اداره مشاوره و سلامت روان
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
آدرس:خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس:05757225080 داخلی 189
نام و نام خانوادگی: نصرت سمائی
سمت: مشاور خوابگاه فجر
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس: 05157225080 داخلی 189

نام و نام خانوادگی: الهام غفوریان
سمت: مشاور خوابگاه فجر
تحصیلات: دانشجوی دکترای روانشناسی
آدرس:خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس: 05157225080 داخلی 189
نام و نام خانوادگی: محبوبه سلطانی شهری
سمت: مشاور خوابگاه فجر
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
آدرس:خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس:05157225080 داخلی 189
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس