تشکل های دانشجویی دانشگاه

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۸:۲۰ قبل از ظهر
تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد عبارتند از:
بسیج دانشجویی: تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۶۸ با نام ایثار جهت برادران دانشجو و در سال ۱۳۷۵ جهت خواهران دانشجو با نام حجاب تاسیس گردید. (فعالیت تشکل‏های دانشجویی زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه می‏باشد)
کوچه گردان عاشق: این تشکل دانشجویی با هدف جمع آوری کمکهای مالی، فرهنگی و ... جهت اهداء به خانواده های نیازمند در سال ۱۳۹۰ تشکیل شده است.
 
دستور العمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
 
مقدمه:
پس از ابلاغ آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مقرر شد دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور احصاء مسائل اجرایی برای مدت سه سال به صورت آزمایشی تدوین وابلاغ گردد.
با انقضاء مدت آزمایشی مذکور و در اجرای قسمت (ب) از بند ۲ ماده۵ آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه۴۴۸ مورخ۹/۶/۷۸ و نیز ماده۸ (تکمیلی) مصوب جلسه ۴۴۹ مورخ ۶/۷/۷۸ و مفاد تکمله وتبصرههای الحاقی مصوب جلسه ۴۷۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ و جلسه ۴۹۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ و جلسه ۵۱۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف ومسئولیتهای هیات نظارت دانشگاهها، دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به شرح زیر تدوین گردیده است که برای اجرا ابلاغ میگردد.
بخش اول : شرح وظایف دبیرخانه هیئت نظارت، نحوه تشکیل جلسات هیئت نظارت و مراحل صدور مجوز فعالیتها 
ماده ۱ ـ دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه و وظایف آن 
۱-۱- به منظور تسهیل در انجام فعالیتهای هیئت نظارت دانشگاه در زمینه تماس ومکاتبه با تشکلهای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک، دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه با شرح وظایف زیر تشکیل میگردد. 
الف) اعلام دستور کار و دعوت از اعضاء برای شرکت در جلسات هیات نظارت دانشگاه ویا واحد دانشگاهی 
ب) تشکیل نظام بایگانی ، ثبت ونگهداری اسناد و مکاتبات و طبقه بندی پرونده ها 
ج) دریافت درخواست کتبی هیات موسس متقاضی تاسیس تشکل های اسلامی وطرح آنها در جلسات رسمی هیات نظارت دانشگاه
د) دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی هیات نظارت دانشگاه
ه) در یافت شکایات مطروحه از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی در ارتباط با فعالیتهای تشکلهای اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیات نظارت دانشگاه
و) ابلاغ تصمیم هیات نظارت دانشگاه به صورت مکتوب و با امضاء ریاست دانشگاه در مهلت قانونی تعیین شده به تشکل اسلامی
ز) تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور رییس هیات نظارت دانشگاه
ک) پیگیری اجرای مصوبات هیات نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعالیتهای تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
ل) انجام سایر امور محوله
۲ـ۱ـ رییس دانشگاه یک نفر از کارمندان یا اعضای هیات علمی دانشگاه را به عنوان مسئول دبیر خانه هیات نظارت دانشگاه انتخاب وبه اعضا معرفی می نماید.
ماده ۲ـ نحوه تشکیل جلسات هیات نظارت دانشگاه:
۱ـ۲ـ هیات نظارت دانشگاه جهت رسیدگی به هنگام در خواست کتبی تشکلها و یا صدور مجوز فعالیتهای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انجام دیگر وظایف محوله در فواصل زمانی معین ویا به طور فوق العاده تشکیل جلسه میدهد.
تبصره : رییس دانشگاه یا دو سوم اعضای هیئت نظارت میتوانند درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده نمایند و رییس هیئت موظف به دعوت از اعضا برای تشکیل جلسه فوق العاده میباشد. 
۲ـ۲ـ جلسات هیات نظارت با حضور ریاست دانشگاه(رییس هیات) وحداقل یک عضو دیگر رسمی است.
۳ـ۲ـ حضور مسئول دبیر خانه هیات نظارت دانشگاه و معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه و نماینده تشکل اسلامی (حسب مورد) در جلسات بدون حق رای و با موافقت رییس دانشگاه بلامانع است.
ماده ۳ـ نحوه صدور مجوز فعالیتها:
۱ـ۳ـ کلیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه لازم است در صورت تمایل به انجام هر یک از فعالیتهای مندرج در بند(۱ـ۲) آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان نسبت به اخذ مجوز از هیات نظارت دانشگاه طبق مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.
۲ـ۳ـ تشکلهای اسلامی متقاضی صدور مجوز فعالیت(پیوست دستورالعمل اجرایی را تکمیل و برای ثبت و تشکیل پرونده دبیر خانه هیات نظارت تحویل نمایند.)
۳ـ۳ـ حداکثر مهلت پاسخگویی وارائه مجوز توسط هیات نظارت دانشگاه در مورد فعالیتهایی نظیر:سخنرانی،تشکیل میز گرد، تریبون آزاد و نصب تابلو از تاریخ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه هیات، هفت روز کاری و در مورد تجمع و راهپیمایی جهار روز کاری می باشد.
تبصره:تشکلهای اسلامی که درخواست انجام فعالیتهای مندرج در بند۳ـ۳ دستورالعمل را دارند لازم است با توجه به حداکثر مهلت قانونی پاسخگویی از سوی هیات نظارت دانشگاه تارخ برنامه خود راتنظیم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی اجتناب نمایند.
۴ـ۳ـ هیات نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانونی تعیین شده در بند۳ـ۳ دستورالعمل ،نسبت به تشکیل جلسه رسمی، بررسی مدارک، اخذ تصمیم و اعلام کتبی آن اقدام نماید.رییس هیات مسئول این امر می باشد و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله تایید تلقی می شود.
۵ـ۳ـ در صورت عدم موافقت هیات نظارت دانشگاه با درخواست کتبی تشکل، ضروریست دلایل عدم توافق به صورت مکتوب و مستدل در مهلت تعیین شده در بند ۳ـ۳ به تشکل اسلامی ابلاغ شود.
تبصره ۱: چنانچه تشکل اسلامی نسبت به رای هیات نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد می تواند مراتب اعتراض خود راظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای هیات نظارت دانشگاه به صورت مکتوب به دبیر خانه هیات نظارت دانشگاه نیز لازم است نظر نهایی خود را ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ در یافت اعتراض کتبا به تشکل اعلام نماید.
تبصره ۲: در صورت اعتراض تشکل اسلامی به نظر نهایی هیات نظارت دانشگاه یا امتناع هیات نظارت از پاسخگویی،موضوع در صورت درخواست تشکل به هیات نظارت مرکزی ارجاع و رای هیات نظارت مرکزی لازمالاجرا است.
تبصره ۳: هیات نظارت مرکزی مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ نماید. این تصمیم می بایست ظرف یک هفته به صورت مکتوب به هیات نظارت دانشگاه اعلام شود.
۶ـ۳ـ تشکلهای اسلامی می توانند به صورت مشترک ودر قالب برنامه واحد از هیات نظارت دانشگاه تقاضای مجوز فعالیت کنند. بدیهی است در این گونه موارد برگ درخواست توسط نمایندگان تشکلهای مزبور تکمیل وامضاء میشود.
۷ـ۳ـ نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته وتا زمان رعایت مقررات، مجوز اخذ شده به قوت خود باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی قابل رسیدگی است.
۸ـ ۳ـ مستنداً به تبصره الحاقی به بند ۱ـ۲ آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان (مصوبه جلسه شماره۵۱۱ مورخ ۸/۱/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) "راه اندازی هر نوع پایگاه اطلاع رسانی با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می گیرد"
بخش دوم، نحوه بررسی و صدور مجوز ایجاد تشکل و نظارت بر اجرای انتخابات
ماده ۴- اعلام موافقت اصولی:
اعلام موافقت اصولی برای تاسیس تشکلهای اسلامی دانشگاهیان می بایست بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و رعایت نکات زیر انجام می پذیرد:
۱ـ۴ـ در بررسی صلاحیت اعضای هیات موسس، اعلام کتبی به اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی برای احراز شرایط مندرج در قسمت الف بند۱ـ۳ آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مکفی است به جز در مواردی که هیات نظارت دانشگاه خلاف این ادعا بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل قبول احراز نماید.
۲ـ۴ـ احراز حسن شهرت و رعایت اخلاق اسلامی بر عهده اعضای هیات نظارت می باشد و هیات می تواند از طریق مراجع مسئول نیز استعلام نماید.
۳ـ۴ـ اعضای هیات موسس در هنگام ارائه تقاضای خود نباید عضو هیچ تشکل اسلامی دیگری در درون دانشگاه باشند.
۴ـ۴ـ اعضای هیات موسس نباید طی دو ترم تحصیلی متوالی قبل از ارائه درخواست تاسیس تشکل مشروط شده باشند.
۵ـ۴ـ هیات موسس متقاضی ایجاد تشکل باید تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعلام موجودیت یا انجام سایر فعالیتها) نماید.
۶ـ۴ـ مدت زمان مجاز برای مکاتبات و انجام مراحل بررسی صلاحیت هیات موسس توسط هیات نظارت دانشگاه حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست کتبی است و هیات نظارت موظف است طبق بند ۳ـ۳ آیین نامه ظرف مدت ۱۵ روزکاری پس از اتمام مراحل بررسی در صورت تایید نسبت به اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت، به صورت طبقهبندی شده با امضاء دبیر هیات نظارت دانشگاه می توانند به رای هیات نظارت دانشگاه در هیات نظارت مرکزی اعتراض نمایند.
تبصره: در مواردی که برای بررسی صلاحیت هیات موسس نیاز به مکاتبه با محاکم قضایی باشد،مدت زمان مجاز برای انجام مراحل بررسی تا۴۵ روز قابل افزایش است.
ماده ۵ـ رئوس اصلی وساختار اساسنامه:
رعایت موارد زیر در محتوا وساختار اساسنامه تشکلهای اسلامی لازم است:
۱ـ۵ـ تصریح نکات مندرج در تبصره بند۴ـ۳ آیین نامه
۲ـ۵ـ مبتنی بودن تصمیمات و فعالیتهای تشکل بر آرای اعضا که حد نصاب آرای مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.
تبصره: تنها اعضای تشکل می توانند در انتخابات شورای مرکزی آن تشکل شرکت نمایند.
۳ـ۵ـ معرفی ارکان تشکل و تشکیلات زیر مجموعه آنان 
۴ـ ۵ـ شرح دقیق وظایف ارکان تشکل
۵ـ ۵ـ چگونگی تشکیل جلسات، حد نصاب رسمیت آنها و اخذ تصمیم
۶ـ ۵ـ شرایط عضویت، نحوه عضوگیری وخروج اعضا از تشکل(اخراج یا استعفا)
تبصره: نامزدهای عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی نباید طی دو ترم متوالی ویا سه ترم غیر متوالی مشروط شده باشند.
۷ـ ۵ـ پایبندی به احکام اسلامی و اعلام کتبی اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند۱ـ۳ آیین نامه از سوی نامزدهای عضویت در هیات مرکزی، هسته مرکزی و یا شورای مرکزی تشکل اسلامی.
۸ـ ۵ـ نحوه انحلال تشکل
۹ـ ۵ـ نحوه رفع اختلاف تشکل در صورت بروز اختلاف بین اعضای شورای مرکزی آن به صورت صریح وروشن.
۱۰ـ ۵ـ چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور رای ابطال انتخابات از سوی مراجع صالحه ذیربط
۱۱ـ ۵ـ نحوه تداوم فعالیت قانونی تشکل در صورت برگزار نشدن انتخابات شورای مرکزی در موعد مقرر و یا تعویق انتخابات شورای مرکزی
۱۲ـ۵ـ نحوه تغییر در اساسنامه تشکل اسلامی
۱۳ـ ۵ـ اعلام ترازنامه مالی تشکل ونحوه تصویب آن مجمع عمومی تشکل و مراجع ذیربط
۱۴ـ ۵ـ تصریح به انتفاعی نبودن تشکل،عدم سوء استفاده از امکانات مالی دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشکل
تبصره: تشکلهای اسلامی رسمی و فعلی دانشگاهها می بایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد آیین نامه و این دستورالعمل اقدام نمایند، در این صورت عدم تطبیق اساسنامه ویا رعایت نشدن مفاد دستورالعمل فعالیت تشکل مزبور غیرقانونی است.
ماده ۶ ـ بررسی اساسنامه:
۱ـ ۶ـ هیات نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشکلهای اسلامی را به منظور رعایت مفاد آیین نامه و ماده ۵ این دستورالعمل بررسی نموده ودر صورت عدم رعایت نکات فوق مراتب را کتباً و باذکر نکات مورد استثنا ظرف مدت دو ماه(مهلت مقرر در بند۵ـ۳ آیین نامه)به هیات موسس اعلام نماید.
۲ ـ ۶ـ هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب لازم است در هیات نظارت دانشگاه به تصویب برسد.
ماده ۷ـ نظارت بر انتخابات:
۱ـ۷ـ بر اساس قسمت"د" بند۲ـ۴ آیین نامه، هیات نظارت هر دانشگاه وظیفه نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.
۲ـ۷ـ تشکلهای اسلامی موظفند دو هفته قبل از برگزاری هر گونه انتخابات، تاریخ پیشنهادی خود را به صورت کتبی در زمینه انتخابات برای هماهنگی با مسئولین ذیربط به هیات نظارت دانشگاه اعلام نمایند.
تبصره: هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام تشکل موافقت خود را با تاریخ تعیین شده کتباً اعلام نماید و درصورت عدم موافقت، دلایل خود را در همان مهلت کتباً و با امضای رییس هیات نظارت به تشکل ابلاغ کند، در این صورت تشکل موظف است زمان دیگری را برای برگزاری انتخابات به هیات نظارت دانشگاه پیشنهاد نماید.
۳ـ۷ـ هیات نظارت دانشگاه می تواند با صلاح دید، نماینده خود را که حتی المقدور از اعضای هیات منصفه است برای نظارت بر انتخابات معرفی نماید. در این صورت تشکل نیز با انتخاب و معرفی یک نماینده(به صورت مکتوب) از جانب خود موظف به همکاری با نماینده هیات نظارت دانشگاه است.
۴ـ۷ـ نماینده هیات نظارت بر روند اجرای انتخابات، بدون دخالت در امور اجرایی،نظارت نموده ونحوه برگزاری و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به صورت کتبی و مستند به هیات نظارت دانشگاه گزارش می نماید.
۵ـ۷ـ چنانچه هر یک از تشکلهای اسلامی بدون اخذ موافقت هیات نظارت دانشگاه ویا بر خلاف مفاد اساسنامه مصوب، اقدام به برگزاری انتخابات مذکور از سوی هیات نظارت غیر قابل قبول و باطل اعلام میشود.
بخش سوم، نحوه طرح ورسیدگی به شکایات و تخلفات تشکلهای اسلامی
ماده ۸ـ تعاریف: 
۱ـ ۸ـ محدوده دانشگاه: عبارت است از محوطه دانشگاه، دانشکده ها، خوابگاههاو بیمارستانهای آموزشی
تبصره: اردوگاهها و سایر اماکن و فضاهای که در زمان برگزاری مراسم، همایشها گردشهای علمی، فرهنگی تفریحی و....برای انجام برنامه های هر یک از تشکلها مورد استفاده قرار می گیرند در حکم محدوده دانشگاهها میباشند.
۲ـ۸ـ توقف فعالیت: به وضعیتی می گویند که تشکل علی رغم در اختیار داشتن مجوز، حق هیچگونه فعالیتی ندارد.
۳ـ۸ـ تعلیق مجوز: به وضعیتی میگویند که مجوز تشکل به علت تخلف باید در هیات نظارت دانشگاه بررسی شود و تا قبل از اعلام نظر هیات نظارت،تشکل حق هیچگونه فعالیتی نخواهد داشت.
۴ـ۸ ـ لغو مجوز : به وضعیتی میگویند که مجوز تشکل به علت تخلف یا تخلفات با رای هیات نظارت دانشگاه ابطال میگردد.
ماده ۹ـ رسیدگی به تخلفات تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مطابق این دستوالعمل،در محدوده هر دانشگاه، درصلاحیت هیات نظارت دانشگاه وبا حضور هیات منصفه می باشد وشکایات به عمل آمده از اعضای تشکلها، از حیث شخصیت حقیقی، در هیات نظارت قابل رسیدگی نبوده و حسب مورد در صلاحیت کمیته انضباطی یا مراجع ذیربط خواهد بود.
تبصره: هیات نظارت دانشگاهها تنها به شکایاتی که ازطریق دبیرخانه هیات در دستور کار جلسات هیات نظارت دانشگاه و هیات منصفه قرار می گیرد رسیدگی به عمل می آورد و دبیرخانه هیات موظف است به ترتیب دریافت شکایات و اولویت (با تشخیص رییس هیات) آنها را در جلسه هیات نظارت دانشگاه مطرح کند.
ماده ۱۰ـ رسیدگی به تخلفات تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مندرج در مواد ۱۸ به بعد این دستورالعمل، با ارائه گزارش تخلف توسط هر یک از اعضای هیات نظارت دانشگاه یا اعضای شورای فرهنگی و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دبیرخانه هیات نظارت در دستور کار جلسات هیات نظارت قرار می گیرد.
ماده ۱۱ـ هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکلها دارای ۵ عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که به ترتیب زیر پیشنهاد و احکام آنان از سوی رییس دانشگاه صادر می شود:
الف) یک نفر از اعضای شورای دانشگاه به انتخاب آن شورا
ب) یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
ج) دو نفر از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه (یک نفر اصلی ویک نفر عضو علی البدل) به انتخاب آن شورا
د) دو نفر از دانشجویان آشنا به مسایل فرهنگی ـ سیاسی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
ماده ۱۲ـ جلسات هیات منصفه با دعوت کتبی دبیرخانه هیات نظارت از کلیه اعضای هیات منصفه، تشکیل و با حضور حداقل ۴ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمیات متخذه با رای حداقل ۳ نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره ۱: عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی هیات منصفه حق رای خواهد داشت.
تبصره ۲: دبیر هیات منصفه در اولین جلسه این هیات از بین اعضا و توسط اعضا انتخاب می شود.
ماده ۱۳ـ رییس هیات نظارت موظف است پس از دریافت شکایت، تشکل مورد نظر را با ابلاغ کتبی مطلع نموده و زمان تشکیل جلسه رسیدگی را حداقل یک هفته قبل از رسیدگی شکایت به تشکل، شاکی واعضای هیات منصفه کتباً اعلام نماید.
تبصره: چنانچه تشکل به تاریخ تعیین شده برای رسیدگی اعتراض داشته باشد، هیات نظارت دانشگاه میتواند با صلاح دید جلسه را به زمان دیگری موکول نماید، به هرحال تاریخ جلسه رسیدگی نمی تواند بیشتر از ۲۰روز کاری از زمان دریافت شکایت تعیین شود.
ماده۱۴ـ پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیات منصفه، شکایت و یا گزارش در یافتی قرائت و دفاعیات نماینده تشکل استماع می شود. سپس اعضای هیات نظارت می توانند سوالاتی را به منظور روشن شدن موضوع و امکان تصمیم گیری دقیق تر توسط هیات منصفه مطرح نمایند.
تبصره: هیات نظارت موظف است امکان دفاع براغی نماینده تشکل و شاکی را فراهم آورد.
ماده ۱۵ـ پس از اعلام ختم رسیدگی توسط هیات نظارت دانشگاه، هیات منصفه به منظور پاسخ به دو سوال تشکیل جلسه خواهد داد:
۱ـ آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟
۲ـ در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفیف است یا نه؟ 
ماده ۱۶ـ هیات منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسیدگی و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شورا اعلام نماید.
ماده ۱۷ـ هیات نظارت موظف است پس از اعلام نظر هیات منصفه،حداکثر ظرف ۳ روز کاری رای خود را مطابق مفاد آیین نامه و دستورالعمل حاضر وبر اساس نظر هیات منصفه صادر نماید.
تبصره: رای صادره توسط هیات نظارت در صورتی معتبر وقابل اجرا است که حداقل به امضای دو عضو هیات نظارت رسیده باشد.
ماده۱۸ـ هیات نظارت پس از رسیدگی رای خود را به شرح زیر صادر می نماید:
۱ـ۱۸ـ در صورتی که هیات موسس بر خلاف تعهد مذکور در بند۵ـ۴ دستورالعمل اقدام نماید اعضای هیات موسس به مدت ۳تا۶ ماه از حق تاسیس تشکل محروم خواهند شد
۲ـ۱۸ـ در صورتی که تشکل بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نماید با تشخیص هیات نظارت مجوز آن لغو خواهد شد.
۳ـ ۱۸ـ در صورتی که تشکل بدون دریافت مجوز فعالیت از هیات نظارت مطابق بند۱ـ۲ آیین نامه، اقدام به برگزاری سخنرانی،تجمع،راهپیمایی، تریبون آزاد و یا نصب تابلوی آزاد نماید برای بار اول تشکل به مدت یک تا دو ماه از حق انجام آن فعالیتهای مندرج در بند ۱ـ۲ آیین نامه محروم وبار سوم به تعلیق مجوز محکوم می شود.
۴ـ۱۸ـ در صورتی که تشکل از طریق فعالیت خود در امور جاری دانشگاه ایجاد اخلال نماید به گونه ای که موجب توقف امور آموزشی دانشگاه شود به تعلیق مجوز از ۳ تا۶ ماه محکوم می شود.
۵ـ۱۸ـ در صورتی که تشکل آزادی های مشرع ومصرح اشخاص در قانون اساسی را نقض نماید یا به ایراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اکاذیب، ترویج وتبلیغ احزاب و گروههای غیر قانونی و معاندت با اصول قانون اساسی اقدام نماید مجازات وی بار اول توقف فعالیت از ۳ تا۶ ماه در صورت تکرار تعلیق مجوز خواهد بود.
۶ـ ۱۸ـ در صورتی که تشکلی پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعالیت از ضوابط تعیین شدن و یا شروط هیات نظارت عدول نماید،برای بار اول به شورای مرکزی تشکل تذکر کتبی داده می شودو در صورت تکرار تخلف، به مدت ۳ تا۶ ماه از انجام همان فعالیت محروم ودر مرتبه سوم به تعلیق مجوز محکوم می شود.
۷ـ۱۸ـ تعلیق مجوز تنها در صورت تکرار تخلف در طول یک دوره انتخاباتی اعمال شده و پس از طی مدتی مزبور وبا برگزاری انتخابات جدید تشکل، هیات نظارت بر حسب روند معمول مطابق آیین نامه و این دستورالعمل عمل می نماید.
۸ـ ۱۸ـ چنانچه تشکل در طول مدت تعلیق، به هرگونه فعالیت مندرج در بند ۱ـ۲ آیین نامه نماید، هیات نظارت نسبت به لغو مجوز تشکل اقدام می نماید.
۹ـ۱۸ـ در موارد محکومیت به تعلیق مجوز، هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز ومدت محکومیت اعلام نظر نماید
ماده ۱۹ـ رییس هیات نظارت ظرف یک هفته رای صادره در موارد فوق را ابلاغ کتبی می نماید و ظرف مدت روز از تاریخ ابلاغ،طرفین می توانند به رای صادره اعتراض نمایند.در این صورت هیات نظارت پرونده را ظرف مدت پانزده روز برای رسیدگی به هیات نظارت مرکزی ارسال می نماید. در این صورت اجرای حکم منوط به رای هیات نظارت مرکزی خواهد بود.
ماده ۲۰ـ مرجع تجدید نظر در آرای هیات نظارت دانشگاه، هیات نظارت مرکزی است و این هیات موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص رای صادره ازسوی هیات نظارت دانشگاه اعلام نظر نماید.رای هیات نظارت مرکزی قطعی است.
ماده ۲۱ـ رسیدگی به تخلفات انتخاباتی:
۱ـ۲۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکلها، هیات نظارت دانشگاه است.
۲ـ۲۱ـ هیات نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماینده هیات نظارت مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و یا ارائه شکایت مکتوب و مستند از سوی یک سوم اعضای تشکل اسلامی،اقدام به بررسی نحوه برگزاری انتخابات و مطابقت آن با این دستورالعمل و اساسنامه تشکل و اعلام رای در مورد شکایت ویا اعتراضات مذکور می نماید.
۳ـ۲۱ـ شکایت درباره نحوه برگزاری انتخابات حداکثر تا پانزده روز پس از اعلام نتایج انتخابات مزبور توسط تشکل قابل طرح و رسیدگی می باشد.
۴ـ۲۱ـ رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همانند دیگر تخلفات با حضور هیات منصفه صورت می پذیرد و هیات نظارت دانشگاه پس از رسیدگی رای خود را به شرح زیر اعلام می نماید:
الف) در صورت جزیی بودن و بی تاثیربودن تخلف در نتایج انتخابات، به شکل اسلامی تذکر کتبی داده میشود. 
ب ) در صورتی که انتخابات به طور کلی مخدوش تشخیص داده شود، رای به ابطال انتخابات داده میشود. 
۵ – ۲۱ – شاکی یا شاکیان میتوانند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام کتبی رای هیات نظارت دانشگاه، نسبت به رای صادره از سوی این هیات، به هیات نظارت مرکزی اعتراض نمایند و هیات نظارت مرکزی مکلف است ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. این رای قطعی و لازمالاجراست. 
تبصره : در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشکل اسلامی به هیات نظارت مرکزی، در طول مدت رسیدگی مجدد فعالیتهای تشکل به حالت تعلیق درمیآید. 
۶ – ۲۱ – در صورت قطعیت ابطال انتخابات، تشکل اسلامی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام رای کتبی هیات نظارت نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نماینده هیات نظارت دانشگاه اقدام نماید. 
۷-۲۱- در صورتی که تشکل اسلامی براساس رای صادره نسبت به تجدید انتخابات در مهلت مقرر اقدام نکند کلیه فعالیتهای تشکل تا زمان برگزاری انتخابات مجدد با حکم هیات نظارت دانشگاه به حالت تعلیق در میآید. 
ماده ۲۲ ـ مقررات نهایی : 
۱-۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۶۳ بند و ۱۸ تبصره و یک پیوست در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیاتهای نظارت مرکزی وزارتخانههای : علوم، تحقیقات و فنآوری ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی رسید. 
۲-۲۲- این دستورالعمل از تاریخ تصویب آن، جایگزین دستورالعمل اجرایی مصوب مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۰ وزارتخانههای : علوم، تحقیقات و فنآوری ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقررات مشابه میگردد. 
۳-۲۲- این دستورالعمل پانزده روز پس از ابلاغ در کلیه دانشگاههای کشور لازمالاجراست.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس